نفسی عشق

سید ایمان زعفرانچی

نفسی عشق

سید ایمان زعفرانچی

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است


با همه دشواری اش از حق نباید بگذریم

محضِ جانب داری اش از حق نباید بگذریم


عشق کاری کرده با من که مغول با ری نکرد

-با همه خونخواری اش- از حق نباید بگذریم


هرچه دیوار کجِ عشق است،بر دوش من است-

-زحمتِ معماری اش ،از حق نباید بگذریمسود این معدن برای بهتر از ما بود و شد

سهم ما بیگاری اش،از حق نباید بگذریم


گاه آمد مرهمم باشد ،نمک زد روی زخم

با ندانم کاری اش، از حق نباید بگذریم


دلشکستن عادتش بود و پس از آن میرسید

نوبت دلداری اش ،از حق نباید بگذریم


موقع رفتن ولی بر روی ساکش می چکید

اشکهای جاری اش،از حق نباید بگذریم  • سید ایمان زعفرانچی (سید طاهر)