نفسی عشق

سید ایمان زعفرانچی

نفسی عشق

سید ایمان زعفرانچی

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است


من کبوتر نیستم اما ندیدم در بقیع

یاکریمی را برانی از حریمت یا"کریم"  • سید ایمان زعفرانچی (سید طاهر)


بلندم میکند گاهی،زمینم می زند اغلب

سپس داغ غمش را بر جبینم می زند اغلب


مرا حیثیتی بین مسلمانان نمی ماند

که عیاری که من دارم،به دینم می زند اغلب


نمی آید به چشمش بیستونی که دلم کنده

اگر طعنه به عزم راستینم می زند اغلب


رقیبم غالبا روزی رفیقم بوده...میدانی؟

مرا مار درون آستینم می زند اغلب  • سید ایمان زعفرانچی (سید طاهر)