نفسی عشق

سید ایمان زعفرانچی

نفسی عشق

سید ایمان زعفرانچی

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

آورده بود خاطره ها را به یاد و مُرد

سر را به روی دفتر شعرش نهاد و مُرد 

قبل از شروع شعر جدیدش نوشته بود

نذر سلامتی سرت، ان یکاد و مُرد 

در زیر صفر مطلق سرمای رفتنت 

یخ زد نهال شاعری از انجماد و مُرد

 تصمیم بر سرودن شعری برای تو

 آخر به دست عاشقتان کار داد و مُرد 

تنها نوشت "محشر" و در پانوشت متن 

آن را به چشمهای تو کرد استناد و مُرد

در قحط شانه های تو باید به هیچکس

تکیه نکرد و روی دو پا ایستاد و مُرد  • سید ایمان زعفرانچی (سید طاهر)