نفسی عشق

سید ایمان زعفرانچی

نفسی عشق

سید ایمان زعفرانچی

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است


سهم خود را از خوشی ها بیش و کم برداشتم

چند روزی در کنار تو قدم برداشتم


سالها روی زمینی که برای من نبود

کاشتم با شادی اما کوهِ غم برداشتم


در رکوعم، مکث بیش از حد،ریاکاری نبود

زیر آوار جدایی تو "خم" برداشتم


مدتی در نقش قربانی خودت را جا زدی

من فداکارانه نقش متهم برداشتم


دل بریدم، معجزاتت هم مسلمانم نکرد

کافری بودم که در قلبم پیمبر داشتم 


  • سید ایمان زعفرانچی (سید طاهر)