نفسی عشق

سید ایمان زعفرانچی

نفسی عشق

سید ایمان زعفرانچی

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است


از دسته گلش که بود چون تکه ماه

یک تکه پلاک و استخوان ماند و نگاه_

_می کرد به پیراهن خاکی،می گفت:

لا یوم کیومک ابا عبدالله

  • سید ایمان زعفرانچی (سید طاهر)